Tilbage til forsiden

Lørdag d. 13. Maj var der arbejdsdag ved møllerne, det var en dejlig dag med masser af solskin og bestyrelsen blev glædelig overrasket over, at så mange af andelshaverne ville hjælpe til med at få ryddet op ved møllerne og med at male de to transformere.

Der kommer billeder senere. Hilsen Pia, Birger og Kjeld

 

Produktion i kWh. I 2000

JAN

FEB

MARTS

APRIL

MAJ

JUNI

351.938

348.193

284.938

 135.475

 151.749

 

JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjallerup 15 april 2000

Ordinært interessentskabsmøde.

Fredag 31. marts 2000. 

 1. Valg af dirigent.
 2. Kontrol af stemmeberettigede.
 3. Forretningsføreren aflægger årsberetning.
 4. Godkendelse af forretningsførerens årsberetning.
 5. Bestyrelsen aflægger revideret årsregnskab.
 6. Godkendelse af årsregnskabet.
 7. Bestyrelsen forelægger det kommende års budget.
 8. Godkendelse af det kommende års budget.
 9. Orientering om driften af møllerne.
 10. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 11. Behandling af indkommende forslag.
 12. Eventuelt.

Ad. 10: Følgende medlemmer er på valg.

Forretningsfører Birger Munthe (ønsker genvalg)

Sekretær Kjeld W. Johansen (ønsker genvalg)

 

Ad. 1 Ole Vad

Ad. 2 Kontrol foretaget. (29 andelshavere + bestyrelsen)

Ad. 3 Diskussion om evt. tilbagekøb - droppet på grund af de udgifter det ville give til ændring af vedtægter og at vi rent faktisk har de andele der modsvares af produktionen. Ønske om at der fremlægges samlede produktionstal. Var opgraderingen noget værd? Ja. Spørgsmål til forsikring, hvoraf fremgik at forsikringen ikke er blevet dyrere og at der ikke er store udsving i størrelsen af de indbetalinger der sker..

Ad. 4 Forretningsførerens årsberetning godkendt.

Ad. 5 Der var mange spørgsmål til regnskabet, hvoraf mange består i forskellig opfattelse af regnskabstekniske forskelligheder. Bestyrelsen har valgt at følge revisorens metode

Ad. 6 Regnskabet godkendt.

Ad. 7 Budgettet blev forelagt.

Ad. 8 Budgettet godkendt.

Ad. 9 Spørgsmål til gearene. Den ene mølle har fået skiftet lejer- betalt af Micon og der holdes opsyn med den anden. Svingningsproblemer? Er lavet. Det blev anbefalet at bestyrelsen får noget skriftlig vedr. garanti på gearkassen i forbindelse med evt. fejl.

Ad.10 Birger Munthe og Kjeld W. Johansen blev genvalgt.

  1. suppleant Flemming Falk Dyg
  2. suppleant Jes Stautz.

Ad.11 Bedt om at referatet sendes ud

Bedt om graf over indtjeningen pr. andel.

Bekræftet at grunden er lejet.

Bedt om liste over interessenter - afvist på tidligere interessentskabsmøde.

Uheldigt at holde det en fredag.

Gerne starte senere på aftenen når det kun varer ca. en time.

Hvad der skal skrives i selvangivelsen (punkt nr.)

Arbejdslørdag 13. Maj kl, 1300, som blev en aftale modtaget med tilfredshed. Der vil være pølse m.m. til de fremmødte. Alle er velkomne til at tage have redskaber med.

 

 

Hjallerup 7 februar 2000

Her er produktionen i hele 1999, som det kan ses har det ikke været et af de gode år, men vi har alligevel produceret omkring 92% af det vi er sat til, det er bedre end landsgennemsnittet som er på 85,9%.

JAN

FEB

MARTS

APRIL

MAJ

JUNI

321.558

192.610

215.705

230.664

202.756

125.301

JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

114.374

101.942

157.458

280.921

209.403

301.124

 

 

 

 

 

2.453816

 

 

 

 

 

 

Hjallerup 9/6-1999

Jeg prøver nu om det virker, min pc har det ikke så godt, så det er en prøve.

Produktionen er gået godt.

Feb. måned blev det til ca. 190000 kWh

Marts blev det til ca. 200000 kWh

April blev til ca. 230000 kWh

Maj til ca. 200000 kWh

Jeg håber at det kan læses

Hilsen Kjeld

 

 

Hjallerup 20/10-98

Til andelshaverne.

Jeg beklager meget at der ikke er kommet opdateringer noget før, men jeg har fået et problem der gør at jeg ikke kan komme ind på vores hjemmeside. Så jeg har allieret mig med Jan, på den måde at jeg emailer til ham og han sætter så på hjemmesiden.

Lidt om den forgangne tid, gearkasserne blev taget ned den 3. og 4. aug. med en uges forsinkelse, men tidsplanen blev overholdt og møllerne snurrede igen den 28 aug. De har kørt godt ind til den 18. okt. der begyndte mølle 2 at stoppe på grund af overproduktion, det var ikke så sært, den var langt over 700 kWh så den skulle jo stoppe. Micon vil hurtigst mulig få rettet på vingerne så vi undgår at den stopper på grund af overproduktion.

For juli kvartal vil der ikke blive udbetalt udbytte, da der skal betales for opgraderingen, så det der er tilbage vil komme sammen med okt.kvartal.

 

 

 

 

Hjallerup 15/9 1998

Møllerne har nu kørt siden 28 august og det lader til at være i orden. Micon mangler kun at stille vingerne så de kan køre optimalt.

 

 

Hjallerup 11/8-98

Tvangsaktionen er aflyst. Ejendommen er blevet solgt i alm. handel, så der er ingen problemer.

 

 

 

Bestyrelsesmøde d. 29 juli 1998

Dagsorden:

1. Opdatering.

2. Tvangsaktion.

3. Hjemmesiden.

Bestyrelsen: 4a. Honorar.

4b. Arbejdsfordeling.

5. Opdatering af software.

6. Godkendelser af udbetalinger.

Ad. 1: Opdateringen er udsat en uge til d. 3/8-98, med accept fra bestyrelsen. Brevet fra ESV 3/10-97 er fejl fortolket af forretningsføren, hvilket betyder at der også skal en opdatering af transformerne, med en lille udgift på ca. 20.000 + at der skal trækkes et kabel mere. Der er taget kontakt til Gert om problemet og han vil undersøge om han har de 2 transformere der skal bruges og han vil gerne købe de gamle transformere.

Ad. 2: Tvangsaktionen d. 11/8-98 kl. 13,15 i Aalborg. Vi er blevet orienteret om vores situation og vi står forud for al bankgæld. Vi vil hurtigst muligt få underskrift på at leje- og brugskontrakten overføres til os, hos Dansk Vindkraft.

Vi er blevet forespurgt fra advokatfirmaet om advokat Per Buttenschøn skal møde op til tvangsaktionen på vores vegne. Pia afklare spørgsmålet med advokatfirmaet i Silkeborg.

Ad. 3: Der har været henvendelser fra andelshaverne om at der er problemer med at læse hjemmesiden og det vil Jan rette. Koden vil blive fjernet og der vil blive lavet en gæstebog som alle kan skrive i. vi undersøger også om vi kan få en mere direkte adresse på nettet.

Ad. 4a: Retningslinierne blev diskuteret og fortsætter som hidtil.

Ad. 4b: Pia udarbejder en ny forretningsorden.

Ad. 5: Birger er ansvarlig for at bestyrelsen har det nødvendige soft- og hardware for at lette det arbejde bestyrelsen har.

Ad. 6: Godkendelse af udbetalingen til andelshaverne ( 60 kr. ) og godkendelse af udbetaling til bestyrelsen.

 

 

Hjallerup d. 28-6-98

Kære andelshavere i Hjortrimmen Vindmøllelaug.

 

Vi i bestyrelsen skal være de første til at beklage den uro, der har været i forbindelse med en tvangsauktion over den ejendom, hvor vindmøllerne er beliggende.

Det har efterfølgende vist sig, at der er sket en uheldig fejl fra fogedretten, som har bevirket, at der blev sendt forkerte oplysninger ud.

VI KAN I DAG KONSTATERE, AT VI ER RIGTIGT PLACERET I HENHOLD TIL DE AFTALER OG KONTRAKTER, VI HAR FORPLIGTIGET OS TIL. DET BETYDER, AT VI I TINGBOGEN STÅR FORAN GÆLD, OG AT VI DERFOR IKKE KAN KOMME I EN SITUATION, HVOR VI KAN FÅ PROBLEMER VED ET EVT. EJERSKIFTE AF DEN ENE ELLER DEN ANDEN GRUND.

Vi kan godt komme med længere udredninger end ovenstående - men alt i alt vil der ikke være nogle forandringer i forhold til, hvad der tidligere har været kendt.

Vi vil gerne afholde et møde, hvis der er overvældende interesse for det, med henblik på at besvare spørgsmål og orientere ang. det seneste forløb, ellers vil vi orientere om forløbet på generalforsamlingen i marts 1999.

 

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen