Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde.

 

Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde. Tid og sted for mødet er tirsdag den 26. Marts 2002, kl. 19.00 i  Vodskov-Hallens cafeteria på Brorsonsvej 3 i Vodskov.

(tlf.98293466)

 

Dagsorden for mødet i h.t. vedtægterne.

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Kontrol af stemmeberettigede.

 3. Forretningsføreren aflægger årsberetning.

 4. Godkendelse af forretningsførerens årsberetning.

 5. Bestyrelsen aflægger revideret årsregnskab.

 6. Godkendelse af årsregnskabet.

 7. Bestyrelsen forelægger det kommende års budget.

 8. Godkendelse af det kommende års budget.

 9. Orientering om driften af møllerne.

10. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

11. Behandling af indkommende forslag.

12. Eventuelt.

 

Ad. 10: Følgende medlemmer er på valg.

                Birger Munthe (forretningsfører).  (ønsker genvalg)

                Kjeld Johansen (sekretær) (ønsker genvalg)

                Jes Stautz (sup.) (ønsker genvalg).

 

LEDELSENS ÅRSBERETNING

 

Beretning fra forretningsføreren til generalforsamling marts 2002

Så er det tid til at fortælle om, hvordan året 2001 er gået for møllerne i Hjortrimmen Vindmøllelaug.
Igen i år har vores møller kørt som de skulle. Der har dog været flere perioder i år hvor møllerne har stået stille på grund af manglende vind. Det har været et af de dårligste vindår længe, og landsgennemsnittet for vindmølleproduceret EL har været hvad der svarer til 80,4% af et normalår. I den nordlige del af Jylland plejer vi at ligge over landsgennemsnittet og det gør landsdelen så også igen i år, nemlig med en produktion der svarer til 83% af et gennemsnitsår. Og endelig skal det så fremhæves at Hjortrimmens vindmøller har været med til at trække gennemsnittet op for de øvrige produktionstal - Hjortrimmen Vindmøllelaug har produceret 94,4% af et gennemsnitligt normalår, altså væsentligt mere end gennemsnittet for landet som helhed og landsdelen i øvrigt.

Ud fra disse forudsætninger må vi sige, at produktionen i år 2001 har været tilfredsstillende.

Jeg skal gentage, hvad jeg har sagt tidligere, at der er yderst begrænset indhold i beretningen fra forretningsføreren - og at dette skal ses som et tegn på, at det går udmærket med Hjortrimmen

Vindmøllelaug.

Jeg skal ved samme lejlighed takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for veludført arbejde i året, og endvidere en tak til vores webmaster for at styre og vedligeholde vores hjemmeside www.hjortrimmen.dk

Birger Munthe

 

HJERTESUK FRA BESTYRELSEN

Ved skift af kontonummer: Husk at give besked til Pia.

 

Ved overdragelse af andele: Bestyrelsen (Kjeld) skal have de originale andelsbeviser tilsendt, så vi kan notere overdragelsen. Derudover skal vi vide købers navn, adresse, kontonummer, tlf.nr., og overdragelsesdatoen. Husk også at anføre, hvem der skal have udbytte udbetalt i perioden rundt overdragelsen.


 

REVISIONSPÅTEGNING

 

Jeg har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for året 2001 for Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S.

 

Udført revision.

 

Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler.

 

Under revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Jeg har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn. Jeg har desuden foretaget en vurdering af, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Konklusion.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet.

 

Hjallerup, den 16. februar 2002.

REVI NORD A/S

Registreret revisionsaktieselskab

 

Finn O. Sørensen


 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

 

Bruttoomsætningen vedrører årets produktion af elektricitet.

 

Der foretages periodisering pr. balancedagen af alle væsentlige indtægter og omkostninger samt renteindtægter og renteudgifter.

 

Vindmøllerne optages i regnskabet til anskaffelsespris.

 

Møllerne afskrives lineært med 5% p.a. over deres forventede brugstid på 20 år.

 

 

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2001.Note

 

 

2000

BRUTTOOMSÆTNING

 

1.441.626

1.545.486

Andre eksterne udgifter:

 

 

 

Målerleje

9.600

 

 

Kontorartikler og porto

2.204

 

 

Revision

5.100

 

 

Generalforsamling og møder

587

 

 

Bestyrelsesgodtgørelse

5.857

 

 

Forsikring

58.398

 

 

Service og vedligeholdelse

88.367

 

 

Overvågning og telefon

8.616

 

 

Eget elforbrug

4.054

 

 

Kontingenter m.v.

15.677

198.460

190.029

 

 

 

 

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER

 

1.243.166

1.355.457

Afskrivninger

 

529.283

529.283

 

 

 

 

RESULTAT FØR RENTER

 

713.883

826.174

Renteindtægter

 

3.761

4.566

 

 

 

 

ÅRETS RESULTAT

 

717.644

830.740


 

 


BALANCE PR. 31. DECEMBER 2001.

 

AKTIVER

 


Note

 

2000

1 Vindmøller

7.436.310

7.965.593

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT

7.436.310

7.965.593

ANLÆGSAKTIVER I ALT

7.436.310

7.965.593

Periodeafgrænsningsposter (forsikring)

30.663

27.653

TILGODEHAVENDER I ALT

30.663

27.653

3 LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT

367.274

360.252

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

397.937

387.905

AKTIVER I ALT

7.834.247

8.353.498


BALANCE PR. 31. DECEMBER 2000.

PASSIVER

 


Note

 

2000

Kapitalindestående, primo

8.188.762

8.670.534

Årets resultat

717.644

830.740

Udlodning

1.191.660

1.312.512

 

 

 

KAPITALINDESTÅENDE I ALT

7.714.746

8.188.762

 

 

 

 

 

 

Merværdiafgift

99.887

156.997

4  Anden gæld

19.614

7.739

 

 

 

KORTFRISTET GÆLD I ALT

119.501

164.736

 

 

 

 

 

 

PASSIVER I ALT

7.834.247

8.353.498

 

 

 

 

 

 

5  Supplerende oplysninger

 

 

   5    Supplerendeoplysninger

 

 


EVENTUALFORPLIGTIGELSER:      Ingen.

 

 


NOTER:

 


1. Anlægsaktiver.

 

2000

 

 

 

Saldo pr. 1/1 2001

10.585.659

10.585.659

Årets tilgang

0

0

Afhændelser

0

0

Saldo pr. 31/12 2001

10.585.659

10.585.659

 

 

 

Afskrivninger 1/1 2001

2.620.066

2.090.783

Årets afskrivninger

529.283

529.283

Samlede af- og nedskrivninger pr. 31/12 2001

3.149.349

2.620.066

 

 

 

BOGFØRT VÆRDI PR. 31/12 2001

7.436.310

7.965.593


2. Renteindtægter.

 

 

 

 

 

Unibank, driftskonto

741

1.957

Dronninglund Sparekasse, garantbevis

54

49

Dronninglund Sparekasse, garantkonto

2.966

2.560

 

 

 

I ALT

3.761

4.566


3. Likvide beholdninger.

 

2000

 

 

 

Unibank, driftskonto

290.748

286.746

Dronninglund Sparekasse, garantbevis

1.000

1.000

Dronninglund Sparekasse, garantkonto

75.526

72.506

 

 

 

I ALT

367.274

360.252

 

 

 

4. Anden gæld.

 

 

 

 

 

Revision

4.550

4.400

Micon

10.700

0

ESV

4.054

3.078

Udlæg

310

261

 

 

 

I ALT

19.614

7.739


5. Supplerende oplysninger.

 

 

 

 

 

Andel af overskud før afskrivninger

480

523

Andel af renteindtægter

1

2

Andel af nettoomsætningen

556

597

Andel af anskaffelsessum

4.086

4.086


 

 

REGNSKAB / BUDGET.

 

Bestyrelsesudgifter:

Det har været et stille år for bestyrelsen, og vi har derfor forbrugt mindre end budgetteret på møde- og kørselsbudgettet.

 

Forsikringer:

Vores gamle forsikring løb ud i 2001 og den nye forsikring er dyrere end den gamle. Prisen falder dog med mellem 3000-4000 kr. når vi når ”fuldlasttimer” i 2002.

 

Service og vedligehold:

Vi har haft flere reparationsudgifter i 2001 end forudset. Budgettallene på denne post er og bliver da også gætterier, da det er umuligt at forudsige, hvor meget der i løbet af året kommer vil blive forbrugt på denne konto. I budgettet for 2002 er der dog budgetteret med et større beløb end i budgettet 2001 – på linje med det faktiske forbrug i 2001.

 

Budgetteret indtjening i 2001:

I budgettet for 2002 har vi regnet med 95% vindår. Afregningsprisen er sat til 0,43kr./kWh, hvilket var afregningsprisen i 2001 for energi produceret af møller, der havde passeret fuldlasttimerne. Medmindre der kommer lovændringer, skulle denne pris være fast resten af 2002, men det er noget usikkert hvad afregningsprisen bliver i 2003.

 

Egetforbrug el:

Vi har for 2001 modtaget en regning for egetforbrug af el på ca. 4.000 kr. efter fradrag af moms og afgifter. Som nævnt sidste år på generalforsamlingen, er dette en ny ”afgift” foranlediget af et told og skat-kontrolbesøg hos Energinord. Vi er uden indflydelse på beløbets størrelse.


 


Udbyttebetalinger i 2001:

 


Vedr. måned:

Udbetalt i:

Kr. / andel:

Januar

Marts

32,00

Februar

April

75,00

April

Juni

47,00

Maj

Juli

50,00

Juli

September

26,00

August

Oktober

56,50

Oktober

December

108,00

November

Januar 2002

73,00INDTÆGTER:

1999

2000

Budget 2001

Faktisk 2001

Budget 2002

Salg af el

 1.395.491

 1.545.486

    1.441.912

    1.441.626

    1.024.999

Renteindtægter

         2.048

         4.566

            4.500

            3.761

            3.700

INDTÆGTER I ALT:

 1.397.539

 1.550.052

    1.446.412

    1.445.387

    1.028.699

 

 

 

 

 

 

UDGIFTER:

 

 

 

 

 

Målerleje

         9.600

         9.600

            9.600

            9.600

            9.600

Kontorartikler og porto

         2.088

         2.919

            3.000

            2.204

            3.000

Revision

         6.500

         4.400

            4.400

            5.100

            5.100

Generalforsamling mm.

         2.865

         1.453

            3.000

               587

            3.000

Bestyrelsesgodtgørelse(kørsel og telefon)

         7.457

         7.511

         10.000

            5.857

            7.500

Forsikring (periodiseret)

       53.190

       54.209

         54.200

          58.398

          55.400

Service og vedligehold

       31.513

       82.240

         70.000

          88.367

          85.000

Overvågning og telefon

       11.396

       11.483

         11.500

            8.616

            8.700

småanskaffelser og kontingenter mv.

       21.348

       14.250

         18.000

          15.677

          18.000

Egetforbrug el

 

         1.964

            2.000

            4.054

            4.100

Hensættelser

       40.000

                -  

 

 

 

UDGIFTER I ALT:

    185.957

    190.030

       185.700

       198.460

        199.400

 

 

 

 

 

 

OVERSKUD PR. ANDEL:

467,61

524,90

486,57

          481,25

320,07

UDBETALT UDBYTTE:

441,85

      572,00

 

          467,50

 


 

 

Næste år vil interessentskabsmødet finde sted torsdag d. 27/3-03.

 

Bestyrelsen:

Forretningsfører:

Birger Munthe, Nørholm Bygade 26, Nørholm,9240 Nibe, Tlf. 98 34 25 56

Regnskabsfører:

Pia Hesselvig , Aslundvej 40, Vester Hassing, 9310 Vodskov, Tlf. 98 25 53 24

Sekretær:

Kjeld W. Johansen, Søndermarken 89, 9320 Hjallerup, Tlf. 98282740


 

Referat fra 27. marst 2001

 

Ad. 1      Ole Vad

Ad. 2      Kontrol foretaget. (24 andelshavere + bestyrelsen)

Ad. 3      Forretningsføreren fremlage årsberetningen

Ad. 4                Forretningsførerens årsberetning godkendt.

Ad. 5      Revisor Finn Sørensen fremlagde årsregnskabet

Ad. 6                Regnskabet godkendt.

Ad. 7                Budgettet blev forelagt af Pia.

Ad. 8                Budgettet godkendt.

Ad. 9      Driften kort fortalt

Ad.10     Kasserer Pia Hesselvig blev genvalgt

                Suppleant Lars Knudsen Knasten 36a

Ad.11     Ingen forslag

Ad.13     Et godt og fyldestgørende orientering om fremtiden.

 

Driften:

Traditionen tro er der heller ikke noget særligt at sige om året der er gået, møllerne har kørt godt, når der har været vind. Vi kan være glade for at de lægger så tæt ved Limfjorden og Kattegat, det har også noget at sige at vi har bakkerne ved Klarup og Storvorde, det gør at vinden bliver presset forbi vores møller.

Jeg har regnet på det og vi skulle nå fuldlasttimerne i midten af marts. Hvis det altså blæser som det plejer i februar.