LEDELSENS ÅRSBERETNING

 

Det er nu der, hvor der i beretningen fra formanden er lidt at sige, og det er vel i grunden det, der er det bedste, for det fortæller indirekte, at det går godt for vores møller.

 

Og det gør det også, hvis man kigger tilbage på indtjeningen for det forløbne år. Det er vores hidtil bedste år. Vi har haft en produktion på KWH 2,7 mill. Vores vindtal ligger på 104,8%, lokalgennemsnittet er 92% og landsgennemsnittet er 95,4%. Så igen i år er vi med til at trække gennemsnittet op.

 

Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle der mødte op til vores arbejdslørdag ved møllerne. Det var godt at få ordnet området og få malet transformerhusene. - Vi vil lave en arbejdsdag igen, næste gang transformerhusene og området trænger til en omgang.

 

Der har været snakket og skrevet om de nye tiltag med grønne beviser i aviser m.m. - der er sket nogle ændringer, som på sigt vil give sig udslag i priser på strøm, som ikke er til at forudsige. Foreløbig kører vi videre med de priser, som vi kan aftale med elselskabet, men på et tidspunkt skal vi ud og sælge strøm til højest bydende, og det kan blive både højere og lavere end hvad vi får nu. Jeg skal opfordre alle til at holde sig orienteret gennem pressen eller abonnere på bladet ”Vindkraft”. Bestyrelsen vil ikke udsende breve om det der sker på området, da det er i den enkeltes egen interesse, at holde sig orienteret.

 

Til sidst vil jeg opfordre til at bruge vores hjemmeside. Siden opdateres løbende med tal for produktion og udbetalinger. Adressen på siden er www.hjortrimmen.dk

 

Birger Munthe


REVISIONSPÅTEGNING

 

Jeg har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for året 2000 for Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S.

 

Udført revision.

 

Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler.

 

Under revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Jeg har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn. Jeg har desuden foretaget en vurdering af, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Konklusion.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet.

 

    Hjallerup, den 8. februar 2001.

REVI NORD A/S

 

  Finn O. Sørensen

 


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

 

Bruttoomsætningen vedrører årets produktion af elektricitet.

 

Der foretages periodisering pr. balancedagen af alle væsentlige indtægter og omkostninger samt renteindtægter og renteudgifter.

 

Vindmøllerne optages i regnskabet til anskaffelsespris.

 

Møllerne afskrives lineært med 5% p.a. over deres forventede brugstid på 20 år.

 


Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde.

 

Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmællelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde. Tid og sted for mødet er tirsdag den 27. Marts 2001, kl. 19.00 i  Vodskov-Hallens cafeteria på Brorsonsvej 3 i Vodskov.

(tlf.98293466)

 

Dagsorden for mødet i h.t. vedtægterne.

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Kontrol af stemmeberettigede.

 3. Forretningsføreren aflægger årsberetning.

 4. Godkendelse af forretningsførerens årsberetning.

 5. Bestyrelsen aflægger revideret årsregnskab.

 6. Godkendelse af årsregnskabet.

 7. Bestyrelsen forelægger det kommende års budget.

 8. Godkendelse af det kommende års budget.

 9. Orientering om driften af møllerne.

10. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

11. Behandling af indkommende forslag.

12. Eventuelt.

13. Indlæg fra Per Nielsen

 

Ad. 10:

Følgende medlemmer er på valg.

Pia Hesselvig (kasserer).  (ønsker genvalg)

Erik Raaschou (sup.).

 


Note

 

 

1999

BRUTTOOMSÆTNING

 

1.545.486

1.395.491

 

 

 

 

Andre eksterne udgifter:

 

 

 

Målerleje                                       

9.600

 

 

Kontorartikler og porto                 

2.919

 

 

Revision                                        

4.400

 

 

Generalforsamling og møder          

1.453

 

 

Bestyrelsesgodtgørelse                  

7.511

 

 

Forsikring                                   

54.209

 

 

Service og vedligeholdelse          

82.240

 

 

Overvågning og telefon               

11.483

 

 

Småanskaffelser

2.739

 

 

Eget elforbrug                              

1.964

 

 

Kontingenter m.v.                                                    

11.511

190.029

145.957

 

 

 

 

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER 

 

1.355.457

1.249.534

1          Afskrivninger                                               

 

529.283

529.283

 

 

 

 

RESULTAT FØR RENTER                                  

 

826.174

720.251

2          Renteindtægter                                            

 

4.566

2.048

 

 

 

 

ÅRETS RESULTAT                                              

 

830.74

722.299


RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2000.

 


BALANCE PR. 31. DECEMBER 2000.

 

AKTIVER

 


Note

 

1999

  1 Vindmøller

7.965.593

8.494.876

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 

7.965.593

8.494.876

ANLÆGSAKTIVER I ALT

7.965.593

8.494.876

Periodeafgrænsningsposter (forsikring)

27.653

27.285

TILGODEHAVENDER I ALT

27.653

27.285

  3   LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT

360.252

307.738

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

387.905

335.023

AKTIVER I ALT

8.353.498

8.829.899


BALANCE PR. 31. DECEMBER 2000.

PASSIVER

 


Note

 

1999

 

 

 

Kapitalindestående, primo

8.670.534

9.489.492

Årets resultat

830.740

722.299

Udlodning

1.312.512

1.541.257

 

 

 

KAPITALINDESTÅENDE I ALT

8.188.762

8.670.534

 

 

 

 

 

 

Merværdiafgift

156.997

154.865

   4     Anden gæld

7.739

4.500

 

 

 

KORTFRISTET GÆLD I ALT

164.736

159.365

 

 

 

 

 

 

PASSIVER I ALT

8.353.498

8.829.899

 

 

 

 

 

 

   5    Supplerendeoplysninger

 

 


EVENTUALFORPLIGTIGELSER:      Ingen.

 

 


NOTER:

 


1. Anlægsaktiver.

 

1999

 

 

 

Saldo pr. 1/1 2000

10.585.659

10.585.659

Årets tilgang

0

0

Afhændelser

0

0

 

 

 

Saldo pr. 31/12 2000

10.585.659

10.585.659

 

 

 

Afskrivninger 1/1 2000

2.090.783

1.561500

Årets afskrivninger

529.283

529.283

 

 

 

Samlede af- og nedskrivninger pr. 31/12 2000

2.620.066

2.090.783

 

 

 

BOGFØRT VÆRDI PR. 31/12 2000

7.965.593

8.494.876


2. Renteindtægter.

 

 

 

 

 

Unibank, driftskonto

1.957

1.151

Dronninglund Sparekasse, garantbevis

49

28

Dronninglund Sparekasse, garantkonto

2.560

869

 

 

 

I ALT

4.566

2.048


3. Likvide beholdninger.

 

1999

 

 

 

Unibank, driftskonto

286.746

236.840

Dronninglund Sparekasse, garantbevis

1.000

1.000

Dronninglund Sparekasse, garantkonto

72.506

69.898

 

 

 

I ALT

360.252

307.738

 

 

 

 

 

 

4. Anden gæld.

 

 

 

 

 

Revision

4.400

4.500

ESV

3.078

0

Udlæg

261

0

 

 

 

I ALT

7.739

4.500


5. Supplerende oplysninger.

 

 

 

 

 

Andel af overskud før afskrivninger

523

482

Andel af renteindtægter

2

1

Andel af nettoomsætningen

597

539

Andel af anskaffelsessum

4.086

4.086


REGNSKAB / BUDGET.

 

Bestyrelsesudgifter:

Det har været et stille år for bestyrelsen, og vi har derfor forbrugt mindre end budgetteret på møde- og kørselsbudgettet.

 

Service og vedligehold:

Som forudset sidste år, har vi haft en større udgift til service end normalt. Dette skyldes, at der i 1999 kun var serviceeftersyn én gang, mod normalt to, da den sidste 1999-service først blev udført i starten af 2000. Det har givet 3 serviceeftersyn i 2000. Fra 2001 skulle der igen blive ½-årlige serviceeftersyn.

 

Budgetteret indtjening i 2001:

I budgettet for 2001 har vi regnet med 95% vindår. Afregningsprisen er sat til 0,6049 kr./kWh, hvilket var afregningsprisen i januar 2001.

 

Egetforbrug el:

Efter et kontrolbesøg fra Told og Skat er ESV blevet pålagt at opkræve vores egetforbrug af el særskilt, og samtidig afgiftsbelægge forbruget, i stedet for som før, hvor de blot trak egetforbruget fra i vores produktion, inden de afregnede til os. Det har givet en efterbetaling i afgifter for 1999 og 2000. Til gengæld har vi fradragsret på afgifterne på lige linje med andre erhvervsdrivende. Fra 2001 vil vi modtage en årlig opgørelse over egetforbrug.

 


Udbyttebetalinger i 2000:

 


Vedr. måned:

Udbetalt i:

Kr. / andel:

Januar

Marts

109,00

Februar

April

88,00

April + maj

Juli

90,00

Juli

September

40,00

August

Oktober

55,00

Oktober

December

125,00

November

Januar 2001

65,00


INDTÆGTER:

 

 

Budget 2000

Faktisk 2000

Budget 2001

Salg af el

 1.416.583

 1.395.491

 1.366.110

 1.545.486

 1.441.912

Renteindtæger

 2.520

 2.048

 2.500

 4.566

 4.500

INDTÆGTER I ALT:

 1.419.103

 1.397.539

 1.368.610

 1.550.052

 1.446.412

 

 

 

 

 

 

UDGIFTER:

 

 

 

 

 

Målerleje

 6.400

 9.600

 9.600

 9.600

 9.600

Kontorartikler og porto

 11.168

 2.088

 3.000

 2.919

 3.000

Revision

 4.500

 6.500

 4.500

 4.400

 4.400

Generalforsamling og møder

 2.510

 2.865

 3.000

 1.453

 3.000

Bestyrelsesgodtgørelse(kørsel og telefon)

 10.862

 7.457

 10.000

 7.511

 10.000

Forsikring (periodiseret)

 51.208

 53.190

 54.000

 54.209

 54.200

Service og vedligehold

 39.140

 31.513

 70.000

 82.240

 70.000

Overvågning og telefon

 4.807

 11.396

 11.500

 11.483

 11.500

småanskaffelser og kontingenter mv.

 17.690

 21.348

 20.000

 14.250

 18.000

Egetforbrug el

 

 

 

 1.964

 2.000

Hensættelser

 30.000

 40.000

 -  

 -  

 

UDGIFTER I ALT:

 178.285

 185.957

 185.600

 190.030

 185.700

 

 

 

 

 

 

OVERSKUD PR. ANDEL:

478,90

467,61

456,58

524,90

486,57

UDBETALT UDBYTTE:

327,25

594,85

 

 572,00

 


Driften:

Jeg er igen i år i den situation at der ikke har været noget særligt med møllerne, de kører stille og roligt. Regeringen har udskudt vindmølleafregningen. Jeg har allieret mig med Per Nielsen fra EMD og han har lovet at komme for at fortælle det sidste nye.

 


Afs.:

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Søndermarken 89

9320 Hjallerup

 


Referat

 

Ordinært interessentskabsmøde

tirsdag den 27. Marts 2001

 

1.        Valg af dirigent.

2.        Kontrol af stemmeberettigede.

3.        Forretningsføreren aflægger årsberetning.

4.        Godkendelse af forretningsførerens årsberetning.

5.        Bestyrelsen aflægger revideret årsregnskab.

6.        Godkendelse af årsregnskabet.

7.        Bestyrelsen forelægger det kommende års budget.

8.        Godkendelse af det kommende års budget.

9.        Orientering om driften af møllerne.

10.     Valg af medlemmer til bestyrelsen.

11.     Behandling af indkommende forslag.

12.     Eventuelt.

13.     Indlæg af Per Nielsen EMD

 

Ad. 10:

Følgende medlemmer er på valg.

Pia Hesselvig (kasserer).  (ønsker genvalg)

Flemming Falk Dyg (sup.).

 

Ad. 1      Ole Vad

 

Ad. 2      Kontrol foretaget. (24 andelshavere + bestyrelsen)

 

Ad. 3      Forretningsføreren fremlagde årsberetningen

 

Ad. 4                Forretningsførerens årsberetning godkendt.

 

Ad. 5      Revisor Finn Sørensen fremlagde årsregnskabet

 

Ad. 6                Regnskabet godkendt.

 

Ad. 7                Budgettet blev forelagt af Pia.

 

Ad. 8                Budgettet godkendt.

 

Ad. 9      Driften kort fortalt

 

Ad.10     Kasserer Pia Hesselvig blev genvalgt

               Suppleant Lars Knudsen Knasten 36a

 

Ad.11     Ingen forslag

 

Ad.13     Et godt og fyldestgørende orientering om fremtiden.