Referat af ordinært interessentskabsmøde d. 24/3 2004 på Gandrup Kro

 

Ad. 1             Jørgen Buus blev foreslået som dirigent og valgt. Han kunne konstatere, at mødet var rettidigt indkaldt.

Ad. 2             Der var mødt 10 interessenter udover bestyrelsen.

Ad. 3             Forretningsføreren fremlagde årsberetningen. Udover den skriftlige beretning blev der gjort opmærksom på at årets dårlige resultat udelukkende skyldtes vinden og afregningspriserne.

Ad. 4             Forretningsførerens beretning blev godkendt.

Ad. 5             Årsregnskabet blev fremlagt.

                      Som orienteret om på generalforsamlingen i 2003 skulle budgettal for egetforbrug el i 2003 være 8.800 kr. Forbruget har været kr. 9.200 og forventes at ligge på dette leje fremover.

Svingende omkostninger til vedligehold skyldes at serviceaftale er excl. reservedele.

Orientering om tidligere afregningspriser for el, samt fremtidige forventninger.

Ad. 6             Regnskabet blev godkendt.

Ad. 7             Budget for 2004 blev fremlagt. Budgettet er baseret på tidligere års budgetter og regnskaber, da bestyrelsen ikke er bekendt med ændringer i omkosninger og indtægter i forhold til tidligere.

                      På seneste bestyrelsesmøde er det blevet besluttet at øge hensættelser til uforudsete omkostninger. Dette er begrundet med ny viden om møllers langtidsholdbarhed. Fremover forventes at der vil blive hensat kr. 10.000 pr. måned. Disse hensættelser fremgår ikke af budgettet, men er i.h.t. vedtægterne.

Ad. 8             Budget 2004 blev godkendt.

Ad. 9             Møllerne har haft en stort set normal drift i 2003. På en mølle har der været en større fejl på elsystemet som blev udbedret omgående. Der er blevet udskiftet friktionsbremser på en mølle. Der er et verserende problem med en generator som bliver for varm. Det forventes at Micon løser problemet. Bestyrelsen har besluttet at investere i automatisk smøring af hovedlejer, og det er p.t. installeret i en mølle. Konsulent Strange Skriver fra Dansk Vindmølleforening vil blive bestilt til at lave en grundig gennemgang af møllernes tilstand. Dette blev sidst gjort da garantiperioden udløb.

                      Der blev spurgt om man evt. kunne vælge et andet firma end Micon til at foretage service. Ja, bestyrelsen undersøger løbende mulighederne, men der kan være et problem i forhold til forsikringen. Dansk Vindmølleforening arbejder på at lave en form for autorisationsordning for servicefirmaerne.

                      Spørgsmål: Bliver vi berørt af fusionen mellem NEG Micon og Vestas? Vi har fået oplyst, at indgåede serviceaftaler fortsætter uændret. Spørgsmål: Kan man sige noget om møllers levetid/holdbarhed? Nej, der kommer ingen information fra Micon, men best. har lige været på kursus i  regnskab og teknik og følger løbende udviklingen for at sikre en drift der giver det bedste udbytte, samt på sigt at forsøge at planlægge det optimale tidpunkt for møllernes skrotning.

Ad. 10           Jes Erik Stautz på valg som forretningsfører. Genvalgt.

                      Kjeld Johansen på valg som sekretær. Genvalgt.

Karsten Sjælland på valg som suppleant. Genvalgt.

Ad. 11           Ingen indkomne forslag.

Ad. 12           Bestyrelsen planlægger at udsende spørgeskema til alle interessenter for at indsamle lovpligtig dokumentation for hvilken beskatningsform de enkelte har valgt. Der vil evt. komme forslag næste år om begrænsning i antallet af personer der benytter virksomhedsordningen for at spare administration. Skal bestyrelsen tilbyde udsendelse af information via email for at give hyppigere og billigere information? Der var en der mente, at det ikke måtte erstatte information pr. post. Opfordring: Brug hjemmesiden www.hjortrimmen.dk Det er der man får bedst og mest aktuel information.