RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2002.

 

 

Note                                                                                                                                                                      2001

        BRUTTOOMSÆTNING                                                                          1.211.716        1.441.626

 

        Andre eksterne udgifter:

 

         Målerleje                                                                                     9.600

         Kontorartikler og porto                                                               2.255

         Revision                                                                                      5.000

         Generalforsamling og møder                                                        2.675

         Bestyrelsesgodtgørelse                                                                7.223

         Forsikring                                                                                  62.831

         Service og vedligeholdelse                                                         52.862

         Overvågning og telefon                                                              14.054

         Småanskaffelser                                                                             315

         Eget elforbrug                                                                              4.110

         Kontingenter m.v.                                                                      11.681           172.606           194.406

 

         RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER                                                   1.039.110        1.247.220

 

  1     Afskrivninger                                                                                                   529.283           529.283

 

         RESULTAT FØR RENTER                                                                       509.827           717.937

 

  2     Renteindtægter                                                                                                    2.295               3.761

  3     Renteudgifter                                                                                                       1.518                      0                  

         ÅRETS RESULTAT                                                                                    510.604           721.698

 

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002.

 

 

AKTIVER

 

Note                                                                                                                                                    2001

 

  1     Vindmøller                                                                                                   6.907.027        7.436.310

 

         MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT                                          6.907.027        7.436.310

 

         ANLÆGSAKTIVER I ALT                                                                     6.907.027        7.436.310

 

 

         Andre tilgodehavender                                                                                           353                      0

         Periodeafgrænsningsposter (forsikring)                                                               32.127             30.663

 

         TILGODEHAVENDER I ALT                                                                     32.480             30.663

 

  4     LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT                                                         214.638           367.274

 

         OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                                                             247.118           397.937

 

 

         AKTIVER I ALT                                                                                      7.154.145        7.834.247

4

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002.

 

PASSIVER

 

Note                                                                                                                                                    2001

Kapitalindestående, primo                                                                            7.718.800        8.188.762

         Årets resultat                                                                                                   510.604           721.698

         Udlodning                                                                                                    1.146.518        1.191.660

 

         KAPITALINDESTÅENDE I ALT                                                           7.082.886        7.718.800

 

         Merværdiafgift                                                                                                  66.257             99.887

   5    Anden gæld                                                                                                        5.000             15.560

 

         KORTFRISTET GÆLD I ALT                                                                    71.257           115.447

 

         PASSIVER I ALT                                                                                     7.154.145        7.834.247

 

   6    Supplerende oplysninger

 

         EVENTUALFORPLIGTIGELSER:

 

         Ingen.

 

 

NOTER:

 

1. Anlægsaktiver.                                                                                                                               2001

 

Saldo pr. 1/1 2002                                                                                              10.585.659      10.585.659

Årets tilgang                                                                                                                        0                      0

Afhændelser                                                                                                                        0                      0

 

Saldo pr. 31/12 2002                                                                                        10.585.659     10.585.659

 

Afskrivninger 1/1 2002                                                                                          3.149.349        2.620.066

Årets afskrivninger                                                                                                   529.283           529.283

 

Samlede af- og nedskrivninger pr. 31/12 2002                                                 3.678.632        3.149.349

 

BOGFØRT VÆRDI PR. 31/12 2002                                                                6.907.027        7.436.310

 

2. Renteindtægter.

 

Unibank, driftskonto                                                                                                        118                  741

Dronninglund Sparekasse, garantbevis                                                                               50                    54

Dronninglund Sparekasse, garantkonto                                                                         2.127               2.966

 

I ALT                                                                                                                         2.295               3.761

 

3. Renteudgifter.

 

Jyske Bank, driftskonto                                                                                                     18                      0

Gebyr oprettelse Jyske Bank                                                                                        1.500                      0

 

I ALT                                                                                                                         1.518                      0

5

4. Likvide beholdninger.

 

Jyske Bank, driftskonto                                                                                            135.935                      0

Unibank, driftskonto                                                                                                            0           290.748

Dronninglund Sparekasse, garantbevis                                                                          1.000               1.000

Dronninglund Sparekasse, garantkonto (opsparingskonto)                                           77.703             75.526

 

I ALT                                                                                                                     214.638           367.274

 

5. Anden gæld.                                                                                                                                   2001

 

Revision                                                                                                                       5.000               4.550

Micon                                                                                                                                 0             10.700

Udlæg                                                                                                                                 0                  310

 

I ALT                                                                                                                         5.000             15.560

 

6. Supplerende oplysninger.                                                                                                                     

 

Andel af overskud før afskrivninger                                                                                  401                  482

Andel af renteindtægter, netto                                                                                              0                      1

Andel af bruttoomsætningen                                                                                            468                  556

Andel af anskaffelsessum                                                                                              4.086               4.086

 

 

 

REGNSKAB / BUDGET.

 

 

Forsikringer:

Prisen på forsikring er endnu ikke reguleret på baggrund af opnåede fuldlasttimer. Vi forventer det sker her i 2003, således prisen på forsikring falder med 3-4.000 kr.

 

Service og vedligehold:

Udgiften på denne post vedrører stort set kun service, da vi ikke har haft de store vedligeholdsudgifter i 2002. Budgettallet på kr. 85.000 (ca.-forbrug i 2001) bibeholdes dog, da denne post kan vise store udsving år for år.

 

Bank - Renteindtægter / udgifter:

Vi har haft færre renteindtægter i år end hidtil. Dette skyldes den lavere rentesats. Vi har desuden haft en mindre renteudgift på kr. 18 i forbindelse med skift af bankforbindelse. I samme forbindelse påløb et etableringsgebyr på kr. 1.500. På grund af for høje gebyrer og for dårligt homebankingsystem skiftede vi i efteråret 2002 bank fra Nordea til Jyske Bank. Dette medførte i efteråret et par forstyrrelser i udbetalingerne, således at udbetalingen vedr. august først kom sammen med udbetalingen for oktober (i december).

 

Overvågning og telefon:

Denne post er højere end normalt pga. ændrede afregningsperiode. Det er således ikke udtryk for højere udgifter.

 

Småanskaffelser og kontingenter:

Vi har opsagt vores abonnement hos Energi- og miljødata, da vi ikke længere har brug for tallene. Derfor er udgiften på denne post faldet, og tilsvarende er budgettet for 2003 justeret.

 

Budgetteret indtjening:

I budgettet for 2003 har vi regnet med 95% vindår. Afregningsprisen er sat til 0,43kr./kWh, hvilket var afregningsprisen i 2002. Der er dog stor usikkerhed omkring afregningsprisen i 2003, men det er endnu ikke muligt at få opgivet en anden pris fra Energinord, da den ikke er færdigforhandlet.

6

Udbyttebetalinger i 2002:

Vedr. måned:

Udbetalt i:

Kr. / andel:

Januar

Marts

60,00

Februar

April

99,00

April + maj

Juli

37,00

Juli

September

60,00

August + oktober

December

86,00

November

Januar 2001

27,50

 

På grund af tekniske problemer kan budgettet for 2003 ikke trykkes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Referat fra 26. marts 2002

Ad. 1             Leo Andersen

Ad. 2             Kontrol foretaget. (22 andelshavere + bestyrelsen)

Ad. 3             Forretningsføreren fremlage årsberetningen

Ad. 4             Forretningsførerens årsberetning godkendt.

Ad. 5             Bestyrelsen aflægger revideret årsregnskab.

Ad. 6             Regnskabet godkendt.

Ad. 7             Budgettet blev forelagt af Pia.

Det vil blive undersøgt hos Dansk Vindmølleforening, om de har erfaring med, om udgifterne stiger jo ældre møllerne bliver.

Ad. 8             Budgettet godkendt.

Ad. 9             Orientering om driften af møllerne.

Der blev talt om fuldlasttimer ( møllerne 600kWh X 12.000 timer = 7.200.000 kW pr mølle ), som blev passeret d. 3. og 4. marts.

Ad.10            Birger Munthe (forretningsfører).  Valgt

                      Kjeld Johansen (sekretær). Valgt.

                      Jes Stautz (sup.). Valgt.

Ad.11            Ingen.

Ad.12            Der var forespørgsel om at arrangere en mølledag. Bestyrelsen vil finde en dag i 2003

 

Driften:

 

Traditionen tro, er der heller ikke noget særligt, at sige om året der er gået, møllerne har kørt godt.

Der har været nogle små reparationer, i form af udskiftning af friktionsbremser, for at møllerne kan overholde de krav, med hensyn til at kunne bremse ned på få sekunder.

Vi vil i år prøve at få stablet en Mølledag på benene og vi har sat d. 17 maj af på kalenderen, vi håber det bliver lige så hyggeligt som sidst