Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde.

 

Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde. Tid og sted for mødet er onsdag den 30. Marts 2005, kl. 19.30 på Gandrup Kro.

 

Dagsorden for mødet i h.t. vedtægterne.

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Kontrol af stemmeberettigede.

 3. Forretningsføreren aflægger årsberetning.

 4. Godkendelse af forretningsførerens årsberetning.

 5. Bestyrelsen aflægger revideret årsregnskab.

 6. Godkendelse af årsregnskabet.

 7. Bestyrelsen forelægger det kommende års budget.

 8. Godkendelse af det kommende års budget.

 9. Orientering om driften af møllerne.

10. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

11. Behandling af indkommende forslag.

12. Eventuelt.

 

Ad. 10: Følgende medlemmer er på valg.

                      Pia Hesselvig (Regnskabsfører) (modtager genvalg)

                                            Lars Knudsen (1.sup.) (modtager genvalg)

 

 

 

Forretningsførerens beretning 2004

 

Vindmæssigt forløb 2004 stort set som tidligere år og endte med at ligge under normalen, dog på samme niveau som de fleste andre år. Produktionen hen over de 12 måneder var påfaldende jævnt fordelt, hvilket møllemæssigt er at foretrække, da det giver mindre nedslidning.

 

Der er blevet udført en del reparationer som påvirker regnskabet i mindre grad. Der er endvidere foretaget væsentlige hensættelser til kommende reparationer, som må forventes at blive mere omfattende end tidligere. Det har derfor ikke været muligt at udbetale så stort et udbytte som forventet, men udbetalingen andrager dog 11,75% før skat af den nedskrevne værdi og 7% af den oprindelige investering.

 

Der har ikke været nogen større udskiftning blandt interessenterne, hvilket vi vælger at opfatte positivt, selvom det sandsynligvis skyldes det manglende økonomiske incitament til at investere i vindmøller.

 

Sammenfattende har vi under de givne omstændigheder kunnet udbetale et rimeligt udbytte samtidig med at vi er godt på vej til at opbygge en fornuftig driftskapital til at sikre møllernes fortsatte drift.

 

Afslutningsvis kan det være på sin plads at minde om, at kommende regnskabsår, 2005 forventes at blive sidste hele år med fast afskrivningspris for leveret elektricitet, da vi i henhold til gældende regler overgår til markedsvilkår i sommeren 2006, hvilket lige nu ser ud til at ville give væsentligt lavere indtjening.


2

 

REVISIONSPÅTEGNING

 

 

 

Jeg har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for året 2004 for Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S.

 

Udført revision.

 

Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler.

 

Under revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Jeg har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn. Jeg har desuden foretaget en vurdering af, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Konklusion.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet.

 

 

 

Hjallerup, den 16. februar 2005

REVI NORD A/S

Registreret revisionsaktieselskab

 

 

Finn O. Sørensen

 

 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

 

 

 

Bruttoomsætningen vedrører årets produktion af elektricitet.

 

Der foretages periodisering pr. balancedagen af alle væsentlige indtægter og omkostninger samt renteindtægter og renteudgifter.

 

Vindmøllerne optages i regnskabet til anskaffelsespris.

 

Møllerne afskrives lineært med 5% p.a. over deres forventede brugstid på 20 år.

 

 

 

 

 

3

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2004.

 

 

Note                                                                                                                                                                      2003

        BRUTTOOMSÆTNING                                                                          1.091.108           927.860

 

        Andre eksterne udgifter:

 

         Målerleje                                                                                     9.600

         Kontorartikler og porto                                                               1.617

         Revision                                                                                      5.000

         Konsulenthonorar                                                                      11.600

         Generalforsamling og møder                                                        2.647

         Bestyrelsesgodtgørelse                                                                7.336

         Forsikring                                                                                  61.053

         Service og vedligeholdelse                                                       122.162

         Overvågning og telefon                                                              12.615

         Småanskaffelser                                                                          1.000

         Eget elforbrug                                                                              4.318

         Kontingenter m.v.                                                                        6.240           245.188           192.843

 

         RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER                                                      845.920           735.017

 

  1     Afskrivninger                                                                                                   529.283           529.283

 

         RESULTAT FØR RENTER                                                                       316.637           205.734

 

  2     Renteindtægter                                                                                                    2.952               1.798

  3     Renteudgifter                                                                                                              0                                          

         ÅRETS RESULTAT                                                                                    319.589           207.532

 

 

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2004.

 

AKTIVER

Note                                                                                                                                                    2003

 

  1     Vindmøller                                                                                                   5.848.461        6.377.744

 

         MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT                                          5.848.461        6.377.744

 

         ANLÆGSAKTIVER I ALT                                                                     5.848.461        6.377.744

 

         Andre tilgodehavender                                                                                           353                  353

         Periodeafgrænsningsposter (forsikring)                                                               30.590             30.347

 

         TILGODEHAVENDER I ALT                                                                     30.943             30.700

 

  4     LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT                                                         506.009           346.036

 

         OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                                                             536.952           376.736

 

         AKTIVER I ALT                                                                                      6.385.413        6.754.480

        

 

4

 

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2004.

 

PASSIVER

 

Note                                                                                                                                                    2003

Kapitalindestående, primo                                                                            6.689.306        7.082.886

         Årets resultat                                                                                                   319.589           207.532

         Udlodning                                                                                                       746.208           601.112

 

         KAPITALINDESTÅENDE I ALT                                                           6.262.687        6.689.306

 

         Merværdiafgift                                                                                                117.726             60.174

   5    Anden gæld                                                                                                        5.000               5.000

 

         KORTFRISTET GÆLD I ALT                                                                  122.726             65.174

 

         PASSIVER I ALT                                                                                     6.385.413        6.754.480

 

   6    Supplerende oplysninger

 

         EVENTUALFORPLIGTIGELSER:

 

         Ingen.

NOTER

 

1. Anlægsaktiver.                                                                                                                               2003

 

Saldo pr. 1/1 2004                                                                                              10.585.659      10.585.659

Årets tilgang                                                                                                                        0                      0

Afhændelser                                                                                                                        0                      0

 

Saldo pr. 31/12 2004                                                                                        10.585.659     10.585.659

 

Afskrivninger 1/1 2004                                                                                          4.207.915        3.678.632

Årets afskrivninger                                                                                                   529.283           529.283

 

Samlede af- og nedskrivninger pr. 31/12 2004                                                 4.737.198     4.4207.915

 

BOGFØRT VÆRDI PR. 31/12 2004                                                                5.848.461        6.377.744

 

2. Renteindtægter.

 

Unibank, driftskonto                                                                                                            0                      0

Dronninglund Sparekasse, garantbevis                                                                                 0                    37

Dronninglund Sparekasse, garantkonto                                                                         2.952               1.761

 

I ALT                                                                                                                         2.592               1.798

 

3. Renteudgifter.

 

Jyske Bank driftskonto                                                                                                        0                      0

Gebyr oprettelse Jyske Bank                                                                                               0                      0

 

I ALT                                                                                                                                0                      0

5

4. Likvide beholdninger.

 

Jyske Bank, driftskonto                                                                                            262.556           265.535

Dronninglund Sparekasse, garantbevis                                                                          1.000               1.000

Dronninglund Sparekasse, garantkonto (opsparingskonto)                                         242.453             79.501

 

I ALT                                                                                                                     506.009           346.036

 

 

NOTER

5. Anden gæld.                                                                                                                                   2003

 

Revision                                                                                                                       5.000               5.000

Micon                                                                                                                                 0                      0

Udlæg                                                                                                                                 0                      0

 

I ALT                                                                                                                         5.000               5.000

 

 

6. Supplerende oplysninger.                                                                                                                     

 

Andel af overskud før afskrivninger                                                                                  327                  284

Andel af renteindtægter, netto                                                                                              0                      0

Andel af bruttoomsætningen                                                                                            421                  358

Andel af anskaffelsessum                                                                                              4.086               4.086

 

 

 

REGNSKAB / BUDGET.

 

Budgetteret indtjening:

I budgettet for 2005 har vi regnet med 95% vindår. Afregningsprisen er sat til 0,43kr./kWh, hvilket  har været afregningsprisen i 2002-2004.

 

Service og vedligehold:

Forklaring på de store reparationsudgifter i 2004 er givet andet sted i bladet. På baggrund af udgifter i 2004 samt møllernes alder, er denne post forøget i budget 2005.

 

Småanskaffelser:

Vi har i 2004 haft konsulent fra Danmarks Vindmølleforening på besøg. Ud af de samlede udgifter på denne konto på kr. 12.600 er de kr. 11.600 betaling for konsulenten.

 

Egetforbrug el:

Det har vist sig, at lejet for denne udgift ligger på omkring 4.500. Der er derfor budgetteret med dette beløb i 2005.

 

Hensættelser/Opsparing:

Som oplyst om på generalforsamlingen i 2004 har vi besluttet at forøge vores hensættelser væsentligt for at imødekomme større reparationsudgifter. Der er i 2004 hensat kr. 160.000 (kr. 327,50 pr. andel). I 2005 regner vi med hensættelser på kr. 150.000 (kr. 311,75 pr. andel).

 

 

 

 

 

6

Udbyttebetalinger i 2004:

Vedr. måned:

Udbetalt i:

Kr. / andel:

Januar

Marts

52,00

Februar

April

25,00

April

Juni

40,00

Maj

Juli

25,00

Juli

September

23,00

August

Oktober

23,00

Oktober

December

80,00

November

Januar 2005

15,00

 

 

 

 

 

INDTÆGTER:

2002

2003

Budget 2004

Faktisk 2004

Budget 2005

Salg af el

1.211.716

       927.860

   1.024.999

    1.091.108

   1.024.999

Netto renteindtæger/-udgifter

            777

          1.798

          1.800

           2.952

         3.500

INDTÆGTER I ALT:

   1.212.493

       929.658

   1.026.799

    1.094.060

   1.028.499

 

 

 

 

 

 

UDGIFTER:

 

 

 

 

 

Målerleje

         9.600

          9.600

          9.600

           9.600

         9.600

Kontorartikler og porto

         2.255

          1.818

          2.000

           1.664

         2.000

Revision

         5.000

          5.000

          5.000

           5.000

         5.000

Generalforsamling og møder

         2.675

          2.162

          3.000

           2.647

         3.000

Bestyrelsesgodtgørelse
(kørsel og telefon)

         7.223

          5.957

          7.500

           7.336

         7.500

Forsikring (periodiseret)

        62.831

        58.501

        59.000

         61.296

        61.500

Service og vedligehold

        52.862

        75.922

        85.000

       122.161

      100.000

Overvågning og telefon

        14.054

        12.220

        12.500

         12.615

        12.700

småanskaffelser og kontingenter mv.

        11.996

        12.493

        15.000

         18.841

        15.000

Egetforbrug el

         4.110

          9.170

          9.200

           4.318

         4.500

Hensættelser

 

 

 

       160.000

      150.000

UDGIFTER I ALT:

      172.606

       192.843

      207.800

       405.478

      370.800

 

 

 

 

 

 

OVERSKUD PR. ANDEL:

        401,35

        284,37

        316,09

         265,76

        253,84

UDBETALT UDBYTTE:

        369,50

252,00

 

         283,00

 

(optjent i året)

 

 

 

 

 

Hensat i året pr. andel:

 

 

 

           61,75

57,89

Overskud incl. Hensættelse:

 

 

         327,51

        311,73

 

 

Driften:

 

Som Jes skriver, er der brugt lidt flere penge på møllerne, end vi plejer. Begge møller har fået udskiftet friktionsbremsere og kondensatorer. Desuden har mølle 2 fået skiftet køler, da den ikke kunne køle vandet til generatoren ned.

Det er ikke kun på reparationer, der er brugt penge. Der er også blevet lavet forbedringer i form af automatisk smøring af hovedlejerne, som Danmarks Vindmølleforenings konsulent rådede os til, og der vil også i 2005 blive lavet forbedringer i form af udvendig oliefilter.

 

 

 

7

 

Referat af ordinært interessentskabsmøde d. 24/3 2004 på Gandrup Kro

 

Ad. 1                   Jørgen Buus blev foreslået som dirigent og valgt. Han kunne konstatere, at mødet var rettidigt indkaldt.

Ad. 2                   Der var mødt 10 interessenter udover bestyrelsen.

Ad. 3                   Forretningsføreren fremlagde årsberetningen. Udover den skriftlige beretning blev der gjort opmærksom på at årets dårlige resultat udelukkende skyldtes vinden og afregningspriserne.

Ad. 4                   Forretningsførerens beretning blev godkendt.

Ad. 5                   Årsregnskabet blev fremlagt.

                             Der blev orienteret om at egetforbrug af el var som tidligere, men nu var opført som en selvstændig post, da det er afgiftspligtigt. Forbruget vil vise udsving fra år til år.

Svingende omkostninger til vedligehold skyldes at serviceaftale er ekskl. reservedele.

Større telefonomkostninger vedrører overvågning af møllerne.
Orientering om tidligere afregningspriser for el, samt fremtidige forventninger.

Ad. 6                   Regnskabet blev godkendt.

Ad. 7                   Budget for 2004 blev fremlagt. Budgettet er baseret på tidligere års budgetter og regnskaber, da bestyrelsen ikke er bekendt med ændringer i omkostninger og indtægter i forhold til tidligere.

                             På seneste bestyrelsesmøde er det blevet besluttet at øge hensættelser til uforudsete omkostninger. Dette er begrundet med ny viden om møllers langtidsholdbarhed. Fremover forventes at der vil blive hensat kr. 10.000 pr. måned. Disse hensættelser fremgår ikke af budgettet, men er i.h.t. vedtægterne.

Ad. 8                   Budget 2004 blev godkendt.

Ad. 9                   Møllerne har haft en stort set normal drift i 2003. På en mølle har der været en større fejl på el systemet som blev udbedret omgående. Der er blevet udskiftet friktionsbremser på en mølle. Der er et verserende problem med en generator som bliver for varm. Det forventes at Micon løser problemet.

Bestyrelsen har besluttet at investere i automatisk smøring af hovedlejer, og det er p.t. installeret i en mølle. Konsulent Strange Skriver fra Dansk Vindmølleforening vil blive bestilt til at lave en grundig gennemgang af møllernes tilstand. Dette blev sidst gjort da garantiperioden udløb.

                             Der blev spurgt om man evt. kunne vælge et andet firma end Micon til at foretage service. Ja, bestyrelsen undersøger løbende mulighederne, men der kan være et problem i forhold til forsikringen. Dansk Vindmølleforening arbejder på at lave en form for autorisationsordning for servicefirmaerne.

                             Spørgsmål: Bliver vi berørt af fusionen mellem NEG Micon og Vestas? Vi har fået oplyst, at indgåede serviceaftaler fortsætter uændret. Spørgsmål: Kan man sige noget om møllers levetid/holdbarhed? Nej, der kommer ingen information fra Micon, men bestyrelsen har lige været på kursus i regnskab og teknik og følger løbende udviklingen for at sikre en drift der giver det bedste udbytte, samt på sigt at forsøge at planlægge det optimale tidspunkt for møllernes skrotning.

Ad. 10                 Jes Erik Stautz på valg som forretningsfører. Genvalgt.

                             Kjeld Johansen på valg som sekretær. Genvalgt.

Karsten Sjælland på valg som suppleant. Genvalgt.

Ad. 11                 Ingen indkomne forslag.

Ad. 12                 Bestyrelsen planlægger at udsende spørgeskema til alle interessenter for at indsamle lovpligtig dokumentation for hvilken beskatningsform de enkelte har valgt. Der vil evt. komme forslag næste år om begrænsning i antallet af personer der benytter virksomhedsordningen for at spare administration. Skal bestyrelsen tilbyde udsendelse af information via email for at give hyppigere og billigere information? Der var en der mente, at det ikke måtte erstatte information pr. post. Opfordring: Brug hjemmesiden www.hjortrimmen.dk Det er der man får bedst og mest aktuel information.


Forslag fra bestyrelsen:

 

Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelser i vedtægterne:

 

a)      Interessenterne er forpligtede til at oplyse interessentskabet om man skattemæssigt benytter erhvervsmæssig opgørelse eller den simple skatteordning (skematisk opgørelse). Nye interessenter har samme forpligtigelse.

 

b)      Der kan maksimalt være 10 interessenter, der skattemæssigt benytter erhvervsmæssig opgørelse

 

c)      Ledelsen er forpligtet til at afvise interessenter i at benytte erhvervsmæssig opgørelse ud over10 interessenter.

De 3 forslag til ændringer hænger sammen og bestyrelsen foreslår at der stemmes om dem under et.

Baggrunden for forslaget er vi ønsker at sikre os mod at komme i en situation hvor vi bliver stillet overfor udvidede bogførings – og regnskabskrav, som vil øge vores omkostninger.

Forslaget bortfalder automatisk, hvis det viser sig at der allerede er mere end 10, der benytter erhvervsmæssig opgørelse.

 

 

 


OPLYSNINGSSKEMA VEDRØRENDE ANVENDT BESKATNINGSMODEL VED VINDMØLLEDRIFT

 

Undertegnede erklærer hermed på tro og love, at jeg anvender en af følgende beskatningsmodeller ved

beskatning af vindmølledrift samt at jeg ejer følgende andele:

 

(sæt kryds)

 

             Overgangsordning

 

                           Skematisk regel

 

                           Erhvervsmæssig opgørelse

 

Antal andele                                   Vindmøllelaugets navn

 

____________                    __________________________________________________________

 

____________                    __________________________________________________________

 

____________                    __________________________________________________________

 

Emailadresse: ________________________________

 

Ønskes skriftligt materiale fremover modtaget udelukkende pr. email:

(sæt kryds)

 

                           Ja tak

                           Nej tak

Hvis ”Ja tak”, forpligter jeg mig til at meddele ændringer i emailadresse på samme måde som er gældende for adresseændringer og ændringer i bankoplysninger.

 

_________________________________, den ______________________

 

____________________________________________________________

Navn og adresse


_________________________________________________

Underskrift

 

Skal udfyldes og returneres senest d. ¼ 2005 til:

 

Hjortrimmen Vindmøllelaug IS

Jes Erik Stautz

Oberst Myhres Vej 8

9000  Aalborg

 

Bestyrelsen hæfter overfor myndighederne, at ovenstående oplysninger fremskaffes og forbeholder sig derfor ret til at tilbageholde udbetalinger indtil skemaet er returneret.

 

I de tilfælde, hvor andele er fordelt på familiemedlemmer, skal der indsendes et separat skema pr. andelshaver.

 

Der er ikke mulighed for at vælge en ny skatteordning iflg. gældende regler, men blot tale om en registrering af de regler som hidtil er benyttet.

 

Bestyrelsen ser sig ikke i stand til at redegøre for de enkelte skatteordninger, men henviser til de lokale skattemyndigheder eller information på www.dkvind.dk