Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde.

 

Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde. Tid og sted for mødet er onsdag den 24. Marts 2004, kl. 19.30 på Gandrup Kro.

 

Dagsorden for mødet i h.t. vedtægterne.

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Kontrol af stemmeberettigede.

 3. Forretningsføreren aflægger årsberetning.

 4. Godkendelse af forretningsførerens årsberetning.

 5. Bestyrelsen aflægger revideret årsregnskab.

 6. Godkendelse af årsregnskabet.

 7. Bestyrelsen forelægger det kommende års budget.

 8. Godkendelse af det kommende års budget.

 9. Orientering om driften af møllerne.

10. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

11. Behandling af indkommende forslag.

12. Eventuelt.

 

Ad. 10: Følgende medlemmer er på valg.

                      Jes stautz (forretningsfører) (modtager genvalg)

                             Kjeld Johansen (sekretær) (modtager genvalg)

                      Karsten Sjælland (sup.)

 

 

Forretningsførerens beretning 2003

 

Stille – det er vist den beskrivelse som dækker året 2003 bedst. Hvem husker ikke alle de dejlige, stillle sommeraftener, hvor der ikke var en vind der rørte sig, og sådan var det ofte året igennem. Hver gang der blev lovet vind, kom den, men endte hurtigt igen i vindstille.

 

Det dårlige vindår, som på landsplan officielt er opgjort til ca. 87 %, har bevirket at vores møller har haft den hidtil laveste årsproduktion på bare 2.262.000 kWh.

 

Ikke bare manglen på vind påvirkede årets resultat. 2003 blev samtidig  første hele år med de nye, lave afregningspriser for vindmøller som har nået fuldlasttimerne, og vi må konstatere at vi målt på udbetalinger til andelshaverne ligger langt under vores hidtil dårligste resultat.

 

Der er nu ikke nogen grund til at miste optimismen, for vi kan jo sige som andre erhvervsdrivende der er afhængige af vejret og politikerne, at det bliver nok bedre næste år!

 

Året var iøvrigt begivenhedsløst, med det ordinære interessentskabsmøde d. 27/3 på Gandrup Kro og efter nogle års pause, en mølledag d. 17/5. Mølledagen var tænkt som en mulighed for andelshaverne til at se møllerne, udføre lettere havearbejde og lidt socialt samvær.

Desværre var det kun bestyrelsen som stillede op, så arrangementer af den art vil ikke blive søgt gennemført igen, og mindre vedligeholdsarbejder vil blive udført af bestyrelsen i den udstrækning det er muligt.

2.

REVISIONSPÅTEGNING

 

 

 

Jeg har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for året 2003 for Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S.

 

Udført revision.

 

Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler.

 

Under revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Jeg har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn. Jeg har desuden foretaget en vurdering af, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Konklusion.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet.

 

 

 

Hjallerup, den 10. Februar 2004

REVI NORD A/S

Registreret revisionsaktieselskab

 

 

Finn O. Sørensen

 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

 

 

 

Bruttoomsætningen vedrører årets produktion af elektricitet.

 

Der foretages periodisering pr. balancedagen af alle væsentlige indtægter og omkostninger samt renteindtægter og renteudgifter.

 

Vindmøllerne optages i regnskabet til anskaffelsespris.

 

Møllerne afskrives lineært med 5% p.a. over deres forventede brugstid på 20 år.

 

 

 

 

 

 

3.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2003.

 

Note                                                                                                                                                                      2002

        BRUTTOOMSÆTNING                                                                             927.860        1.211.716

 

        Andre eksterne udgifter:

 

         Målerleje                                                                                     9.600

         Kontorartikler og porto                                                               1.818

         Revision                                                                                      5.000

         Generalforsamling og møder                                                        2.162

         Bestyrelsesgodtgørelse                                                                5.957

         Forsikring                                                                                  58.501

         Service og vedligeholdelse                                                         75.922

         Overvågning og telefon                                                              12.220

         Småanskaffelser                                                                          3.064

         Eget elforbrug                                                                              9.170

         Kontingenter m.v.                                                                        9.429           192.843           172.606

 

         RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER                                                      735.017        1.039.110

 

  1     Afskrivninger                                                                                                   529.283           529.283

 

         RESULTAT FØR RENTER                                                                       205.734           509.827

 

  2     Renteindtægter                                                                                                    1.798               2.295

  3     Renteudgifter                                                                                                              0               1.518                  

         ÅRETS RESULTAT                                                                                    207.532           510.604

 

 

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2003.

 

AKTIVER

Note                                                                                                                                                    2002

 

  1     Vindmøller                                                                                                   6.377.744        6.907.027

 

         MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT                                          6.377.744        6.907.027

 

         ANLÆGSAKTIVER I ALT                                                                     6.377.744        6.907.027

 

 

         Andre tilgodehavender                                                                                           353                  353

         Periodeafgrænsningsposter (forsikring)                                                               30.347             32.127

 

         TILGODEHAVENDER I ALT                                                                     30.700             32.480

 

  4     LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT                                                         346.036           214.638

 

         OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                                                             376.736           247.118

 

 

         AKTIVER I ALT                                                                                      6.754.480        7.154.145

 

 

4.

 

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2003.

 

PASSIVER

 

Note                                                                                                                                                    2002

Kapitalindestående, primo                                                                            7.082.886        7.718.800

         Årets resultat                                                                                                   207.532           510.604

         Udlodning                                                                                                       601.112        1.146.518

 

         KAPITALINDESTÅENDE I ALT                                                           6.689.306        7.082.886

 

         Merværdiafgift                                                                                                  60.174             66.259

   5    Anden gæld                                                                                                        5.000               5.000

 

         KORTFRISTET GÆLD I ALT                                                                    65.174             71.259

 

         PASSIVER I ALT                                                                                     6.754.480        7.154.145

 

   6    Supplerende oplysninger

 

         EVENTUALFORPLIGTIGELSER:

 

         Ingen.

 

NOTER

1. Anlægsaktiver.                                                                                                                               2002

 

Saldo pr. 1/1 2002                                                                                              10.585.659      10.585.659

Årets tilgang                                                                                                                        0                      0

Afhændelser                                                                                                                        0                      0

 

Saldo pr. 31/12 2002                                                                                        10.585.659     10.585.659

 

Afskrivninger 1/1 2002                                                                                          3.678.632        3.149.349

Årets afskrivninger                                                                                                   529.283           529.283

 

Samlede af- og nedskrivninger pr. 31/12 2002                                                 4.207.915        3.678.632

 

BOGFØRT VÆRDI PR. 31/12 2002                                                                6.377.744        6.907.027

 

2. Renteindtægter.

 

Unibank, driftskonto                                                                                                            0                  118

Dronninglund Sparekasse, garantbevis                                                                               37                    50

Dronninglund Sparekasse, garantkonto                                                                         1.761               2.127

 

I ALT                                                                                                                         1.798               2.295

 

3. Renteudgifter.

 

Jyske Bank, driftskonto                                                                                                                                                0                           18

Gebyr oprettelse Jyske Bank                                                                                                                                       0                      1.500

 

I ALT                                                                                                                                0               1.518

  5.

4. Likvide beholdninger.

 

Jyske Bank, driftskonto                                                                                            265.535           135.935

Dronninglund Sparekasse, garantbevis                                                                          1.000               1.000

Dronninglund Sparekasse, garantkonto (opsparingskonto)                                           79.501             77.703

 

I ALT                                                                                                                     346.036           214.638

 

NOTER

 

5. Anden gæld.                                                                                                                                   2002

 

Revision                                                                                                                       5.000               5.000

Micon                                                                                                                                 0                      0

Udlæg                                                                                                                                 0                      0

 

I ALT                                                                                                                         5.000               5.000

 

6. Supplerende oplysninger.                                                                                                                     

 

Andel af overskud før afskrivninger                                                                                  284                  401

Andel af renteindtægter, netto                                                                                              0                      0

Andel af bruttoomsætningen                                                                                            358                  468

Andel af anskaffelsessum                                                                                              4.086               4.086

 

REGNSKAB / BUDGET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra 27. marts 2003

Ad. 1             Leo Andersen.

Ad. 2             Kontrol foretaget. ( 16 andelshavere + bestyrelsen )

Ad. 3             Forretningsføreren fremlage årsberetningen

Ad. 4             Forretningsførerens årsberetning godkendt.

Ad. 5             Bestyrelsen aflægger revideret årsregnskab.

Spørgsmål: Afvigelser på status for bruttoomsætningen i 2001 i bladet i år og sidste år.

                      Spørgsmålet stilles til revisoren, og svar lægges ud på hjemmesiden.

Ad. 6             Regnskabet godkendt.

Ad. 7             Budgettet blev forelagt af Pia.

Der forventes fortsat en afregning på 43 øre pr. kWh, men der er usikkerhed om fremtiden. Egetforbrug el er i budgettet sat til 4100. Beløbet bliver i stedet ca. 8800.

Ad. 8             Budgettet godkendt.

Ad. 9             Orientering om driften af møllerne.

Polering af vinger er spild af penge, udgifter til reparationer er ca. 15 kr. pr. kW / 0,7 kWh.

Ad.10            Birger trækker sig af personlige grunde og Jes Stautz træder ind som forretningsfører.

Pia Hesselvig (Regnskabsfører) genvalgt

                      Lars Knudsen (1.sup.) genvalgt

Karsten Sjælland (2.sup.) valgt.

Ad.11            Ingen indkomne forslag, men positiv tilkendegivelse til banken om at der er kommet ”Hjortrimmen Vindmølle” på indbetalingerne

Ad.12            Mølledag annonceret til 17/5 kl. 13.00.

                      Et hjertesuk om man ikke kunne starte generalforsamlingen 19.30 i stedet for kl. 19.00, så det gør vi for eftertiden.

 

Driften:

Traditionen tro, er der heller ikke noget særligt, at sige om året der er gået, møllerne har kørt godt.

Der har været nogle reparationer men møllen er jo heller ikke ny mere. Mølledagen d. 17/5 blev en stor fiasko, der mødte 3 op ved møllen forretningsføreren, sekretæren og sekretærens søn, så der vil ikke blive arrangeret mølledag foreløbig.